FROM FRUSTRATION TO CLEAR GOALS

Från ett helt år fullt av frustration 2019 till en stark start på 2020 med klara mål.

Jag frågade för ett tag sedan vad mina följare på instagram vill se mer utav i mina kanaler.

En av topp förfrågningarna var att dela med mig av min tränings rutin.


Varför jag inte delat med mig av några tränings tips tidigare beror på att jag inte haft någon "vettig" eller balanserad rutin. Ja.... Hela 2019 har varit mer utav en bergochdalbana kort och gott.


Till min insikt:

En anledning till varför träningen kom i kläm är "bortförklaringar" som flyg, tidsskillnader, det finns alltid någon anledning till att kroppen känner sig trött och svag, stora variationer med hur tid som spenderas på vattnet, ingen tillgång till gym, osv osv.

...Bortförklaringarna ovan = dålig planering.

Och nästa stora anledning är att jag inte haft någon långsiktig eller kortsiktig plan för hur jag ska nå mina mål inom träning. Jag har spenderat 100tals timmar på gymmet utan att ha någon direkt plan över vad och hur jag ska träna.. Och det säger sig själv. Självklart är det alltid bättre att träna än att inte träna alls.

Men för mig passar inte riktigt in med de målen jag har för att för att kunna prestera mitt bästa på vattnet tex.


Allt ovan är typ det jag insett och försökt att jobba med under 2019. Det tog typ hela året att inse själv hur jag borde, vill och måste träna för att kunna kitesurfa skadefri, bli strakare och förhoppningvis ge en liten push till att uppnå mina mål inom kitesurfing.


Eftersom jag inte är någon expert på träning än så vill jag inte dela med mig av min NYA träningsrutin i dagsläget men här är några tips kring träning och tänkande.


- Vad och varför tränar du? tex (att må bättre är alltid en bra anledning).

- Vad är ditt mål? (Det behöver tex inte vara bli bäst i världen utan kan vara hålla sig skadefri eller kunna springa 5km).

- Vad har du för förutsättningar? (typ, bakgrund, vad du jobbar med = vilken tid du har osv.)

- Vad är din kunskap? Ta reda på det du inte vet och ta hjälp från proffs.

Vet du inte hur du ska skapa en träningsrutin som passar dig, TA HJÄLP.

- Lägg upp en plan för hur du ska träna som inkluderar allt ovan :)

From a full year of frustration in 2019 to a strong start to 2020 with clear goals.

I asked a while ago what my followers on instagram want to see more of in my channels.

One of the top requests was to share with me my training routine.


Why I haven't shared any training tips before is because I haven't I feel like I don't have a great knowledge or balanced routine when it comes to training. Long story short, the whole of 2019 has been more of a roller coaster for me.


To my understanding of 2019:

One reason why I failed many workouts was of "bad explanations" such as flight, time differences, there is always some reason why the body feels tired and weak, large variations in how time is spent on the water, no access to the gym, etc. etc.

...The bad explanations above = poor planning.

And the next big reason is that I had no long-term or short-term plan for how to achieve my goals in training. I have spent hundreds of hours in the gym without having any direct plan on what and how to exercise.. And that goes without saying..

(Of course, it is always better to exercise than not exercise at all.)

But for me, it doesn't really fit in with the goals I have in order to be able to perform my best on the water, for example.


Everything above is kind of what I realized and tried to work with in 2019. It took kind of the whole year to realize for myself how I should, want and have to work out in order to be able to kitesurf injury-free, become stronger and hopefully give a small push to achieve my goals in kitesurfing for this year and the future.


Since I am not an expert on training yet, I do not want to share my NEW training routine at present but here are some tips on training and thinking.


- What and why are you exercising? tex (feeling better is always a good reason).

- What is your goal? (It doesn't have to be the best in the world, for example, but can be to stay injury-free or run 5km).

- What are your conditions? (what you work with = what time you have, etc.)

- What is your knowledge? Find out what you don't know and get help from professionals.

Don't know how to create a workout routine that suits you, GET HELP.

- Make a plan for how to exercise that includes everything above :)


Photos taken by Ydwer